АРВ до рішення по фін планам
Тема: Міськвиконком
Дата:07-08-2008 19:00:00


АРВ до рішення по фін планам
(щоб побачити зміст рішень натисніть "читати далі")
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
« ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ВИКОНАННЯМ ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО
ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ М. БІЛА ЦЕРКВА»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом
державного регулювання

Станом на 01.01.2008р. в коммунальній власності міста перебуває 164
підприємств, установ та організацій, в тому числі
комунальних комерційних підприємств ( майно закріплено на
праві господарського відання) – 47.
Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств
комунальної власності м. Біла Церква за 2007 рік
показав, що із 47 комунальних підприємств, прибуток
отримали 18 підприємств на загальну суму – 281,0 тис. грн..
Збитково у 2007 році працювало 26 підприємтсв, загальна
сума збитку становить 8318,6 тис. грн. Загальна сума чистих
доходів (виручка) від реалізації продукції становить
151263,1 тис. грн..
Загальна сума дебіторської заборгованості комунальних
підприємств на 01.01.2008 р. склала 48427,4 тис. грн. ,
кредиторська заборгованість на 01.01.2008 р. склала 61123,1 тис. грн.
Надходження до місцевого бюджету за 2007 рік склали 7258
тис.грн., з них 691 тис.грн. частина чистого прибутку (доходу)
15% відрахована комунальними підприємствами за
результатами фінансово-господарської діяльності, питома
вага в загальних надходженнях становить 9,3 %.
За 1 квартал 2008 року надходження до місцевого бюджету
склали 1653 тис.грн., що на 45 % більше за аналогічний
період 2007 року. Відрахування частини чистого прибутку
становить 21 тис.грн., що на 96 % менше ніж за 1 кв.2007 року.
Податковий борг (недоїмка) по комунальним підприємствам
відсутня. Обґрунтування необхідності державного регулювання:
З метою ефективного використання комунального майна,
поповнення місцевого бюджету та зменшення кількості збиткових комунальних підприємств відповідно до Закону України
„Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Закону України „Про місцеве мсамоврядування в Україні” на виконання рішення виконавчого
комітету від 22.04.2008 № 158 “Про деякі питання
фінансово-бюджетної дисципліни в м. Біла Церква” готується
проект рішення “Про Порядок складання, затвердження та контролю за використанням фінансових планів та
положення про облікову політику комунальних
підприємств м. Біла Церква”.
Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою
чинного регулювання:
На даний час відсутнє чинне регулювання для вирішення
даної проблеми .

2. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми
зазначеної в попередньому розділі АРВ. Основними
цілями прийняття є:
- зменшення адміністративних витрат комунальних підприємств;
- ефективне використання комунального майна;
- поповнення місцевого бюджету;
- зменшення кількості збиткових підприємств.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
визначених цілей.
Під час розробки проекту рішення Білоцерківської міської ради
“Про Порядок складання, затвердження та контролю за
використанням фінансових планів та положення про облікову
політику комунальних підприємств м. Біла Церква” було
розглянуто альтернативні способі досягнення визначених
цілей: 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.
У разі залишення ситуації без змін не можливе вирішення проблеми,
так я к на даний час спостерігається тенденція погіршення
стану комунальних підприємств, не ефективне використання
комунального майна і фінансових ресурсів..
Відсутність чітких вимог до діяльності комунальних підприємств
може призвести до банкрутства значної частини комунальних
підприємств.
На підставі вище наведеного можна дійти висновку, що від такої
альтернативи необхідно відмовитись.
2. Прийняття цього регуляторного акта.
З введенням в дію проекту рішення Білоцерківської міської
ради “Про Порядок складання, затвердження та контролю за
використанням фінансових планів та положення про
облікову політику комунальних підприємств м. Біла Церква”
передбачає розв’язання визначеної проблеми в цілому.
В проекті визначені основні вимоги до комунальних підприємств
які передбачають виконання умов порядку в установлений термін, встановлення граничних обсягів витрат комунальних
підприємств, порядок внесення змін до затвердженого
фінансового плану комунальних підприємств.. Затвердження
такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей з дня прийняття та дасть змогу
покращити фінансовий результат комунальних підприємств.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Механізми дії регуляторного акта:
Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ,
проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження
Порядку складання , затвердження та контролю за виконанням
фінансових планів комунальних підприємств, який визначає
процедуру складання , затвердження ( погодження) та
контролю виконання фінансового плану комунальних
підприємств.
Порядок складання , затвердження та контролю за виконанням
фінансових планів комунальних підприємств передбачає:
- виконання умов порядку в установлений термін;
- встановлення граничних обсягів витрат комунальних підприємств;
- порядок внесення змін до затвердженого фінансового плану комунальних підприємств.
Таким чином , даний регуляторний надасть можливість ефективного
використання комунального майна і фінансових
ресурсів , посилить відповідальність керівників підприємств,
щодо проведення обов’язкових заходів , спрямованих на
забезпечення беззбитковості комунальних підприємств.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту
На дію цього регуляторного акта як позитивно так і негативно
можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, а саме
податковому, та зміни в інших законодавчих актах документів
якими керуються комунальні підприємства, в залежності від
роду діяльності.
Оцінка можливості впровадження та виконання вимог
регуляторного акта
Впровадження вимог такого регуляторного акта органами місцевого
самоврядування не потребує додаткових витрат з місцевого та
державного бюджету , оскільки здійснюється в межах
повноважень відповідних органів. Для комунальних підприємств
додаткові витрати відсутні.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта
Державний нагляд та контроль за додержанням вимог даного
регуляторного акта комунальними підприємствами
здійснюватиметься управління економіки Білоцерківської
міської ради.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.
Аналіз вигод і витрат

Сфера впливу Вигоди Витрати
Інтереси держави Ефективне використання комунального
майна, фінансових ресурсів комунальних підприємств.
Зменшення кількості збиткових підприємств за рахунок
ефективного використання комунального майна.
Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок
стабільності та прибутковості комунальних підприємств.
Покращення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних
підприємств.
відсутні
Інтереси суб’єктів господарювання Покращення фінансового
стану комунальних підприємств та недопущення збитковості.
відсутні
Інтереси громадян Збільшення надходжень до місцевого
бюджету, які будуть направлені на соціальні пільги відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з
можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни
чинного законодавства та інших необхідних випадках.


8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому
розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного
акта обрано такі статистичні показники:
1. Сума надходжень до місцевого бюджету тис. грн.. з них
1.1 Податок на прибуток тис. грн..
1.2 Частина чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності тис .грн..
2. Кількість прибуткових комунальних підприємств від загальної кількості ,%

Прогнозні значення статистичних показників

Показники Одиниця виміру І кв.2007 р. І кв.2008 р. І
кв.2009 р. 1.Сума надходжень до місцевого бюджету.
тис. грн. 1978 1707 2300
1.1 Податок на прибуток. тис. грн. 214 39 26
1.2 Частина прибутку. тис. грн. 474 21 150
2. Кількість прибуткових комунальних підприємств від загальної
кількості. одиниць 18 25

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта

Базове відстеження здійснюється до дати набрання чинності
даного регуляторного акту. Повторне відстеження
результативності буде проведено через рік після набрання
чинності регуляторного акта.
З огляду на показники результативності , визначені в попередньому
розділі АРВ, відстеження результативності
даного регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.


Начальник відділу аналізу і прогнозів
соціально-економічного розвитку міста
управління
економіки
Ю.Ю.ОлійникЭто статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_780.html