Рішення виконавчого комітету міської ради від 19.11.2006 року №506
Тема: Міська рада
Дата:22-11-2007 20:00:00


Про внесення змін до додатку рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2006 року №597 « Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік»
Б І Л О Ц Е Р К ІВ С Ь К А М І С Ь К А Р А Д А
К И Ї В С Ь К О Ї О Б Л А С Т І
В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т
Р I Ш Е Н Н Я
від “ ___” __________ 2007 року № _____
м. Біла Церква
Про внесення змін до додатку рішення
виконавчого комітету міської ради
від 12.12.2006 року №597 « Про план
діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2007 рік»
Враховуючи пропозиції міськрайонного центру зайнятості, відповідно до ст.5 Закону України „Про зайнятість населення”, ст.7, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, п.10 ст.30 Закону України „Про місцеве самоврядування в України” виконавчий комітет міської ради вирішив:
1. Доповнити таблицю додатку рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2006 року №597 « Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2007 рік» пунктом 8:
№ з/п
Назва проекту
Регуляторного акта
Мета
прийняття регуляторного акта
Термін
розробки
проекту регуля-торного
акта
Найменування підрозділу, відповідального за розробку проекту регуляторного акта
1
2
3
4
5
8.
Про бронювання робочих місць на 2008 рік для осіб, які потребують соціаль-ного захисту в місті Біла Церква
Працевлаштування працездатних гро-мадян в працездат-ному віці, які потре-бують соціального захисту і не здатні конкурувати на ринку праці
ІV-й квартал 2007 року
Білоцерківський міжрайонний центр зайнятості
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова В.П.Савчук


Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_639.html