Рішення №184 від 14 грудня 2006р.
Тема: Міськвиконком
Дата:17-01-2007 20:00:00


Про затвердження нової редакції статуту комунального підприємства редакції Білоцерківського міського радіомовлення
від 14 грудня 2006р.                                 № 184

восьмої сесії міської ради
п’ятого скликання


Про затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства
Редакції Білоцерківського
міського радіомовлення

Відповідно до ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішила :

      1.Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства редакції  Білоцерківського міського радіомовлення засновником, якої є Білоцерківська міська рада.

       2.Головному редактору редакції Білоцерківського радіомовлення провести
 заходи щодо реєстрації Статуту комунального підприємства редакції Білоцерківського міського радіомовлення в новій редакції.Міський голова                                                         В.П.Савчук“ Затверджено”
Рішення восьмої сесії
Білоцерківської міської ради п`ятого скликання
№ 184 від 14.12.2006 р.
Міський голова
_______________В.П.СавчукС Т А Т У Т
Комунального підприємства
Редакції Білоцерківського міського
радіомовлення( Н о в а  р е д а к ц і я )м. Біла Церква 2006 р

1.Загальні положення
1.1. Редакція Білоцерківського міського радіомовлення – комунальне підприємство у сфері радіомовлення ( далі редакція ) створена і діє згідно з чинним законодавством України
Юридична адреса редакції : 09117 Київська область м. Біла Церква, вул. Партизанська ,18
1.2. Редакція Білоцерківського міського радіомовлення є юридичною особою за законодавством України , має самостійний баланс розрахункові рахунки в банках, круглу печатку та два штампи.
1.3. Згідно з формами власності, відповідно до Закону України «Про власність», редакція відноситься до комунальної форми власності.
1.4. Редакція несе відповідальність за дотримання чинного законодавства України, зокрема: Конституції України, Законів України «Про інформацію»; «Про телебачення і радіомовлення».

2. Засновник редакції
2.1. Засновником редакції є Білоцерківська міська рада .
2.2 До складу засновників за рішенням Засновника та загальних зборів колективу редакції можуть бути прийняті інші юридичні особи. При цьому визначається порядок і розмір вступних внесків згідно з установчим договором.
2.3. Фінансування редакції здійснюється Засновником згідно з   установчим договором.

3. Мета та основні види діяльності редакції
3.1 Основна мета діяльності редакції – це збір , підготовка ,редагування інформації для об`єктивного інформування населення регіону про події в суспільно – політичному, соціально - економічному та громадському житті регіону, доведення до радіослухачів прийнятих органами місцевого самоврядування, виконавчої влади рішень, висвітлення проблем суспільно-політичного, соціально-економічного, і культурного життя і діяльності Білоцерківщиини засобами передачі програм по проводовій мережі та через радіостанцію FM
3.2. Діяльність редакції також спрямована на отримання прибутків від реклами, виготовлення аудіо продукції згідно з чинним законодавством України.

4. Предмет діяльності редакції
4.1. Предметом діяльності редакції є – підготовка та випуск передач місцевого радіомовлення по проводовій мережі регіону та радіостанцією FM
4.2.  Виготовлення рекламних роликів ,підготовка і монтаж спеціальних програм , згідно розцінок встановлених редакцією.
4.3. Вся діяльність редакції здійснюється у відповідності з Конституцією України, Законами України « Про інформацію» , «Про телебачення і радіомовлення».

5. Управління
5.1. Керівник (головний редактор) призначається і звільняється міським головою на умовах контракту.
5.2. Керівник ( головний редактор) несе повну відповідальність за діяльність редакції, майно. Видає в межах своєї компетентності накази , відповідно до Законодавства України ,приймає і звільняє працівників, вживає заходів до дотримання працівниками виробничої дисципліни.  
5.3 Керівник ( головний редактор) має право на укладання договорів і контрактів з юридичними і фізичними особами на виконання робіт, які не суперечать цьому Статуту.
5.4 У разі відсутності керівника( головного редактора) його обов`язки виконує заступник або призначена наказом особа.

6. Трудові відносини
6.1. Трудові відносини між редакцією в особі керівника ( головного редактора) і членами трудового колективу здійснюються на договірній основі . Трудову угоду з членами колективу керівник укладає на строк від 1 до 3 років . Якщо до обумовленого строку жодна із сторін не заявить про розірвання угоди , вона вважається продовженою ще на 1 рік.
6.2. Повноваження трудового колективу визначаються колективним договором та положеннями чинного законодавства України.

7. Відносини між Засновником і трудовим колективом редакції
7.1. Відносини між Засновником і трудовим колективом в особі головного редактора визначається установчим договором, який укладається між ними відповідно з чинним законодавством України.
 7.2.Установчим договором передбачається розподіл обов`язків виробничого , фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності редакції

8. Права та обов`язки редакції
8.1. Редакція має право самостійно формувати програму діяльності, складати плани, обирати теми і форми подач матеріалів місцевого радіомовлення.
8.2. Редакція має право самостійно встановлювати тарифи на рекламу, здійснювати розрахунки із замовниками згідно з вимогами діючого законодавства України .
8.3. Розміри посадових окладів працівників редакції встановлюються у відповідності до Закону України «Про внесення змін до ЗУ « Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» ( текст Закону № 130 560 е ст. 12.п 2-3. 7.02.2002 р №3056-ІІІ) і змінюється згідно з Постановами КМУ « Про впорядкування оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади )
8.4. Редакція має право залучати до співпраці громадських кореспондентів з виплатою гонорару за виконану роботу
8.5. Редакція несе відповідальність за дотримання чинного законодавства України,   зокрема: Конституції України, Законів України «Про інформацію»; «Про телебачення і радіомовлення»; Кодексу Законів про працю .

9. Майно редакції
9.1 Майно редакції складається з основних фондів. Вартість яких відображається у балансі підприємства.
9.2 .Майно редакції перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Біла Церква і закріплюється за редакцією на праві оперативного управління .Органом управління майном редакції є Білоцерківська міська рада. Дії щодо майна редакції (відчуження , передача в оренду ) в т.ч. укладання правочинів щодо майна редакції (інвестиційний договір, іпотечний договір, договір застави і т.д.) на підставі яких виникають права та обов»язки редакція здійснює відповідно до рішення Засновника (Білоцерківської міської ради).

10. Вирішення спорів
10.1. Спірні питання вирішуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
.
11. Реорганізація та ліквідація редакції
11.1. Редакція може бути реорганізована або ліквідована за рішенням Засновника або за рішенням суду.
11.2. Про реорганізацію, або припинення діяльності редакції, працівники повинні бути попереджені за 2 місяці.
11.3. Рішенням Засновника утворюється ліквідаційна комісія , яка розпоряджається майном і засобами, що залишилися на балансі редакції, визначає порядок погашення заборгованості .

12. Статут редакції
12.1. Статут редакції приймається після обговорення на зборах колективу за участю Засновника , який має право внесення змін і пропозицій до Статуту, що не суперечать Законам України «Про інформацію», « Про телебачення і радіомовлення»

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_462.html