Оголошення про проведення відкритих торгів
Тема: Міська рада
Дата:09-11-2005 20:00:00


Оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
1. Інформація не для друку
1.1. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)Бiлоцеpкiвська мiська pада, код 26376300
1.2. Джерело фінансування закупівлі : Державний бюджет
1.3. Очікувана вартість закупівлі: 23000 тис.грн.

2. Замовник торгів
2.1. Повна назва: Бiлоцеpкiвська мiська pада
2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (не для друку): 26376300
2.3. Адреса: 09100 Київська обл. м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,19
2.4. Відповідальний за проведення торгів : Якимчук Володимир Леонідович, ( 04463 ) 9-28-61, ф.9-21-59
3. Інформація про предмет закупівлі
3.1. Предмет закупівлі: послуги з організації харчування
3.3. Місце і строк : заклади освіти м.Біла Церква, січень-грудень 2006р

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Отримання тендерної документації
5.1. Місце: 09100 Київська обл. м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,19 кім.6
5.2. Спосіб: особисто або поштою
5.3. Розмір плати за тендерну документацію: 150 (сто п‘ятдесят) грн

6. Тендерне забезпечення: не вимагається

7. Умови подання тендерних пропозицій
7.1. Місце: 09100 Київська обл. м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,19 кім.6
7.2. Спосіб: особисто або поштою
7.3. Кінцевий строк: 15.12.2005р 10-00

8. Розкриття тендерних пропозицій
8.1. Місце: 09100 Київська обл. м.Біла Церква вул.Я.Мудрого,19
8.2. Дата: 15.12.2005р 11-00

9. Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги до учасників – відповідно до ст.15 Закону.
Учасникам торгів надається можливість подавати тендерні пропозиції до окремих частин предмета закупівлі.
Адреса інформаційної системи в мережі Інтернет:www.kyiv-obl.gov.ua
Довідки за телефоном: (04463) 9-27-27 – Савчук Василь Петрович

Перший заступник міського голови В.Л.ЯкимчукThe announcement about realization of open tenders on purchase the goods, works and services for public funds

1. Information not for public access
1.1. The chief financial manager (the full name and the identification code) Bila Tserkva city council, a code 26376300
1.2. The source of financing the purchase: the State budget
1.3. The expected cost of purchase: 23000 tst.hrn.

2. The customer of tenders
2.1. The full name: Bila Tserkva city council
2.2 Identification code (not for public access): 26376300
2.3. Address: 09100 Kiev region,Bila Tserkva, J.Mudriy str., 19
2.4. The officials responsible for tendering: Yakumchuk Volodumur Leonidovych, (04463) 9-28-61, fax 9-21-59

3. Information on the subject of the purchase
3.1. Subject of the purchase: canteen service organization
3.3. The place and term: educational institutions of Bila Tserkva, january – december 2006

4. Procedure of purchase: open tenders

5. Reception of tender documentation
5.1. The place: 09100 Kiev region, Bila Tserkva, J.Mudriy str., 19, room 6
5.2. The way of reception: personally or by mail
5.3. The tender documentation fees: 150 hrn.

6. Tender support: not obligatory

7. The terms of tender offers

7.1. The place: 09100 Kiev region, Bila Tserkva, J.Mudriy str., 19, room 6
7.2. The way of reception: personally or by mail
7.3. Final term: 15.12.2005, 10 a.m.

8. Disclosing of tender offers
8.1.Place: 09100 Kiev region,Bila Tserkva, J.Mudriy str., 19, room 6
8.2. Date: 15.12.2005, 11 a.m.

9. Additional information: qualification requirements to participants - According to the item 15 of the Law.
Participants of trading have en opportunity to give the tender offers for separate parts of the subjects of purchase.
Information system address: can be found in the Internet: www.kyiv-obl.gov.ua
For more information, call please: (04463) 9-27-27 Savchuk Vasyl Petrovych

The first city major assistant V.L.Yakumchuk

Это статья с сайта Біла Церква - сайт міста. Белая Церковь
http://bilatserkva.info
URL этой статьи:
http://bilatserkva.info/news_228.html