Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


 

Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні

Різні новини
В ході реформування відбуватиметься приведення українського законодавства у відповідність до Європейської Хартії про місцеве самоврядування, що ратифікована Верховною Радою України. В цій Хартії зазначено, що саме органи місцевого самоврядування забезпечують ефективне і близьке до громадянина управління та безпосередню участь людини у державних справах, що є одним з головних демократичних принципів.
Застосування норм Хартії та європейської практики адміністративно-територіальної організації держави є необхідною умовою на шляху інтеграції України до світової спільноти, зокрема до Європейського Союзу.
Характеристика сучасного стану адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Сучасна система адміністративно-територіального устрою склалася в Україні в період панування радянської влади, побудована на тоталітарних засадах і в такому вигляді була вживлена в тіло незалежної Української держави в період її становлення. Вона характеризується високим ступенем централізації влади по лінії уряд-область-район-сільрада (міська рада, селищна рада) та позбавленням представницьких органів на місцях можливості проводити ефективну політику в інтересах людини, тобто надавати громадянам доступні якісні послуги. Ця система на сьогодні є основним стопором для проведення ефективних соціально-економічних перетворень, вона вносить дисбаланс у фінансову сферу та не забезпечує ефективними державними послугами громадян України. Адміністративний поділ не враховує принципів економічної доцільності, що призводить до суттєвих  соціально-економічних та територіальних диспропорцій
Незважаючи на передбачені Конституцією та законами України права місцевих громад на самоврядування та відповідні повноваження, на практиці місцеві ради не виконують покладені на них функції, а їх реалізація перекладається на місцеві державні адміністрації, які апріорі не здатні повною мірою представляти інтереси місцевих громад, тобто фактично порушується право громадян на самоврядність. Низька ефективність діяльності органів місцевого самоврядування в Україні значною мірою обумовлена низьким рівнем бюджетного фінансування та відсутністю механізму трансферу фінансових ресурсів на базовий рівень територіальних громад. Заплутана система управління (взаємовідносини між самоврядними органами та місцевими державними адміністраціями) є перешкодою для втілення в життя прогресивних перетворень.
Варто також відзначити, що існуюча в Україні система організації влади на місцевому рівні не відповідає загальноприйнятим європейським принципам, закладеним в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України (ратифікована Верховною Радою України у 1997 році). Невиконання положень Хартії, і як наслідок, взятих на себе зобов’язань, є суттєвою перешкодою на шляху реалізації курсу на інтеграцію до Європейського співтовариства, задекларованого Україною.
Досвід державного управління в демократичних європейських країнах свідчить про  те, що централізація влади на певному етапі призводить до неефективності та навіть недієздатності системи державного управління. Натомість саме децентралізація влади з сильними інститутами місцевого самоврядування сьогодні є провідною формою державної організації розвинутих країн, яка підтвердила свою економічну перевагу над централізованою формою державної організації. Виходячи з зазначеного, проведення адміністративно-територіальної реформи повинно забезпечувати реалізацію принципів децентралізації та субсидіарності, які передбачають утворення в рамках держави самостійних одиниць як носіїв місцевого самоврядування, а також надання таким самоврядним одиницям широкого кола прав та повноважень.
Реалізація цих принципів зробить можливим для місцевих громад на практиці реалізовувати місцеве самоврядування, під яким розуміють право і реальну можливість громад регулювати та управляти значною частиною державних справ у межах, визначених законом, на підставі власної відповідальності та на благо власного населення.
Втілення в життя цих принципів в результаті проведення адміністративно-територіальної реформи створить умови для вирішення суспільних проблем із максимальним наближенням влади до громадян. Адже саме безпосередня обізнаність представницьких органів влади з проблемами на місцях є запорукою реалізації орієнтованої на людину місцевої та регіональної політики. 
Окрім цього наближення влади безпосередньо до громадян спільно з запровадженням механізмів бюджетної автономії самоврядних одиниць дозволить на практиці реалізувати одне з основних завдань адміністративно-територіальної реформи – забезпечити отримання громадянами максимально можливої кількості якісних суспільних послуг. У той же час наділення представницької влади на місцях широким колом повноважень забезпечить реалізацію принципу „чим більше повноважень – тим більша відповідальність”, що сприятиме підвищенню прозорості процесу прийняття рішень.
Втілення адміністративно-територіальної реформи:
·        поставить в центр уваги людину, її інтереси та потреби;
·        забезпечить демократизацію та прозорість процесу державного управління;
·        максимально відповідатиме  курсу на європейську інтеграцію, проголошеному Президентом, а також засадам місцевого самоврядування, покладеним в основу Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованою Верховною Радою України.
Систему адміністративно-територіального устрою складають:
Ì     Громада – базовий рівень територіального устрою, утворюється з одного або декількох поселень за умови, якщо в її межах проживає, як правило, не менш, як 5000 жителів. До території громади можуть входити території поселень, поселенських утворень, міжпоселенські землі (у т.ч. рілля тощо)
Ì     Район – об’єднання громад для забезпечення реалізації спільних інтересів, має відповідну  транспортну, інформаційну та іншу інфраструктуру, утворюється за умови, якщо в його межах проживає, як правило, не менш, як 70000 жителів.
E     За умови наявності в одній громаді хоча б одного міста, чисельність якого становить не менше 70000 жителів, такій громаді надається статус міста-району.
·        Міста-райони не входять до складу районів, в межах якого вони знаходяться.
Ì     Регіон - об’єднання районів та міст-районів для забезпечення реалізації спільних інтересів та здійснення збалансованого розвитку територій.
E     За умови наявності в одній громаді хоча б одного міста, чисельність якого становить не менше 750000 жителів, такій громаді надається статус міста-регіону. Міста-регіони не входять до складу районів та регіонів, в межах яких вони знаходяться.
E     До регіонів належать:
·         міста із спеціальним статусом – Київ та Севастополь;
·        Автономна Республіка Крим;
·        області;
·        міста-регіони.
 
 
 
Запропонована модель організації територій дозволяє забезпечити:
                         
·        Створення та укрупнення базових адміністративно-територіальних одиниць - громад - з дотриманням принципу повсюдності місцевого самоврядування та чітке розмежування територій громад.
·        Запровадження трирівневої територіальної системи управління „громада-район-регіон” та визначити компетенцію адміністративно-територіальної одиниці відповідного рівня.
·        Ліквідацію на місцевому і районному рівні місцевих державних адміністрацій та передачу у відповідності з Європейською хартією місцевого самоврядування їх функцій органам місцевого самоврядування.
·        Отримання громадянами максимальної кількості якісних послуг шляхом забезпечення фінансової та бюджетної автономії територіальних одиниць (збільшення питомої ваги місцевих бюджетів шляхом проведення відповідних податкових реформ, запровадження власних доходів місцевих бюджетів, оптимізація системи розрахунку бюджетних трансфертів тощо) та раціоналізації бюджетного планування (застосування програмно-цільового методу бюджетного планування, впровадження механізмів зацікавленості органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходного потенціалу бюджету тощо).
·        Вдосконалення механізму формування представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування різних територіальних рівнів та оптимізацію їх структури.
·        Розробку чітких критеріїв оптимізації районного поділу України з урахуванням географічних, історичних та інших чинників.
  Розподіл повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Одним з найважливіших моментів при проведенні адміністративно-територіальної реформи має стати чіткий розподіл повноважень між рівнями місцевого самоврядування. Це означає, що за кожним рівнем місцевого самоврядування закріплюватиметься відповідний перелік послуг, за надання яких відповідатимуть органи саме цього рівня. Виключні повноваження місцевих рад всіх рівнів:
Ì     затвердження структури виконавчого органу ради;
Ì     затвердження бюджетів;
Ì     обрання посадових осіб виконавчого органу ради;
Ì     обрання керівництва та складу контрольних органів;
Ì     затвердження окладів посадових осіб виконавчого органу ради;
Ì     оцінка дій виконавчого органу ради.
 
Рівень громади Громади
 
Ì     дитяча дошкільна освіта та виховання;
Ì     догляд за особами похилого віку та інвалідами;
Ì     турбота про сім’ю та підростаюче покоління;
Ì     початкова та загальна освіта;
Ì      профілактика та первинна медична допомога;
Ì     організація торгівлі;
Ì     планування використання землі, охорони довкілля;
Ì      будівництво житла;
Ì     благоустрій території, утримання місцевих доріг, вулиць, парків тощо;
Ì     дозвілля та культура;
Ì     транспортне забезпечення;
Ì     побутове забезпечення (водогони, каналізації, теплозабезпечення, енергозбереження);
Ì     санітарний контроль та профілактика;
Ì     ветеринарний контроль та профілактика.
 
 
Саме громади надаватимуть ті послуги, які найбільш потрібні людині.
  Районний рівень Районні органи місцевого самоврядування (ради)
Ì     стаціонарні медичні послуги;
Ì     підготовка молодшого медичного персоналу;
Ì     підготовка спеціалістів у ПТУ, коледжах (насамперед орієнтованих на комунальну сферу);
Ì     організація та утримання місцевої міліції;
Ì     кадастр;
Ì     організація торгівлі;
Ì     утримання доріг районного значення;
Ì     транспортне обслуговування;
Ì     дозвілля і культура.
 
За даного розподілу владних повноважень районні державні адміністрацій будуть ліквідовані.
 
Обласний рівень Обласні державні адміністрації
Ì     Забезпечення виконання та контроль за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів, інших органів виконавчої влади;
Ì     додержання прав і свобод громадян;
Ì     координація діяльності регіональних представництв центральних органів виконавчої влади;
Ì     контроль за недопущенням бюджетних диспропорцій
Обласні ради
Ì     програми регіонального розвитку;
Ì     підготовка та перепідготовка спеціалістів у інститутах, академіях, університетах;
Ì     розвиток регіональної науки;
Ì     утримання доріг регіонального значення;
Ì     транспортна інфраструктура області;
Ì     спеціалізоване медичне обслуговування;
Ì     ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій;
Ì     координація діяльності місцевої міліції;
Ì     дозвілля і культура.
 
Внаслідок реалізації адміністративно-територіальної реформи Україна із централізованої держави стане децентралізованою європейською країною самоврядних громад.
Досвід сусідніх держав. Польща - найбільша за територіальним устроєм серед тих країн, які найближчі до України і мають європейську систему територіальної організації. Воєводства, повіти, райони. Воєводства – це області. Повіти - райони і міста на правах повіту. Гміни – це французькі комуни, німецькі гемайне, скандинавські коуто, українські історичні волості, які за принципами організації фактично нагадують одна одну. У законопроекту вводиться відповідне поняття громада.
Формування адміністративно-територіальних одиниць за критерієм чисельності населення у Польщі:
·        Середня чисельність населення воєводства - 2 417 тисяч чоловік.
Найменше воєводство 1 092 тисячі, найбільше воєводство –  5 мільйонів. Між Херсонською і Донецькою областю рівно таке співвідношення як у даному випадку в Польщі між найменшим і найбільшим воєводством.
·        Середня чисельність населення повіту - 83 тисячі чоловік.
Найменший повіт - 22 тисячі, найбільший повіт – 1 625 тисяч.
·        Середня чисельність населення гміни - 5-8 тисяч населення.
Найменша гміна -  1 тисяча, найбільша - 2 070 тисяч.
Принцип розподілу повноважень між різними гілками влади - найбільше повноважень має та територіальна одиниця, яка знаходиться найближче до людини (гміна).
 
    Роман Безсмертний,
Віце-прем’єр-міністр України
Разместил 13-07-2005 19:00:00

   Рейтинг статьи   
Отлично
Очень хорошо
Хорошо
Нормально
Плохо

   Опции   
Напечатать текущую страницу Напечатать текущую страницу
Отправить статью другу Отправить статью другу
   Ссылки по теме   
Супермаркет «Фокстрот. Техника для дома» в Белой Церкви
Крым не Египет, а Алушта — не Каир
Пожар на ул.Б.Хмельницкого
Воды у нас много
Авария на ул.Б.Хмельницкого. 26 декабря 2014

Комментарии к статье "Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні"
Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите под своим логином


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.05 секунды и 5 запросов к БД за 0.00191 сек.
Memory usage: 545 024. Peak memory usage: 1 048 576