Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Відділ по нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій
Управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради
 


Відділ по нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій


Консультації можна отримати:

Начальник відділу – Борисенко Світлана Миколаївна
Тел. 5-16-55Відділом по нагляду  за правильністю призначення та виплати пенсій  управління соціального захисту населення здійснюється контроль за призначенням та виплатою пенсій, призначених Білоцерківським міським управлінням Пенсійного фонду України.


Контроль за правильністю застосування законодавства при призначенні пенсій здійснюється шляхом перевірок матеріалів пенсійних справ, щодо яких органами Пенсійного фонду України прийнято рішення про призначення або відмову у призначенні пенсій.


 У ході здійснення контролю перевіряється відповідність  прийнятого рішення про призначення (відмову у призначенні) пенсії законодавчим та нормативно-правовим актом, дотримання установленого законодавством порядку оформлення документів для призначення пенсій.


У ходi здiйснення контролю за правильнiстю  та  своечаснiстю нарахування, виплати та припинення виплати пенсii проводяться:

• перевiрка  правильностi  нарахування  та  складання  доку-
• ментiв для виплати пенсiй через вiддiлення поштового  зв`яз-
• ку та  через установи уповноважених банкiв;
• перевiрка виплати пенсiй за разовими дорученнями при змiнi
• мiсця проживання,  виiздi на постiйне  мiсце  проживання  за
• кордон  та в iнших випадках;
• перевiрка правильностi виплати пенсiй особам,  якi  прожи-
• вають у будинках-iнтернатах для престарiлих та iнвалiдiв;
• перевiрка правильностi  проведення  вiдрахувань  з  пенсiй
• (ст.90 Закону Украiни "Про пенсiйне забезпечення" ).

При перевiрцi допомоги на поховання та недоодержання  пенсii в зв`язку iз смертю пенсiонера,  перевiрцi пiдлягають такi  документи:

- списки померлих осiб, наданих органами ЗАГСу;
- особовi рахунки пенсiонерiв, яким виплачена пенсiя або до-
- помога на поховання за разовими дорученнями;
- книга реестрацii разових доручень на виплату пенсii i грошовоi допомоги;
- документи, на пiдставi яких здiйснювалось оформлення разового доручення на виплату пенсii або допомоги на поховання;
- вiдомостi на виплату пенсii за мiсяць,  в  якому  проводилась виплата пенсii або грошовоi допомоги за  разовим  дорученням  та за наступний мiсяць.


При управлінні  соціального захисту населення Білоцерківської міської ради створена і працює комісія для розгляду питань, пов`язаних із встановленням статусу учасника війни.

В своїй діяльності комісія керується  Законами України, Указами, Розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства праці та соціальної політики України та інших міністерств і відомств.

Пiдставою для встановлення мiською  комiсiею  статусу  учасника вiйни можуть бути:

  - довiдки, що  пiдтверджують факт роботи в перiод вiйни;
  - особовi рахунки та  вiдомостi на видачу заробiтноi плати;
  - висновки медико-соцiальних експертних комiсiй  та  судово-ек-
    спертних комiсiй;
  - посвiдчення;
  - атестати;
  - характеристики;
  - евакуацiйнi листи;
  - документи держав, з якими пiдписанi мiжнароднi угоди;
  - довiдки органiв внутрiшнiх справ, суду,  органiв прокуратури, дiзнання та слiдства;
  - довiдки партизанських загонiв пiдпiльних груп;
  - акти, довiдки заготiвельних органiзацiй, кооперативних об`еднань,  управлiнь сiльського господарства,   органiв  мiсцевої влади,  уповноважених державних органiв та  громадських  органiзацiй;
  - данi господарських книг,  довiдки архiвiв та iнших  офiцiйних органiв;
  - посвiдчення про урядовi нагороди,  нагороднi листи,   Почеснi грамоти та iншi докази.

Орiентовний перелiк доказiв,  якi враховуються  при  вирiшеннi питань встановлення статусу учасника вiйни вказаний у додатках N1, N2, N3, N4.

В разi вiдсутностi документiв та iнших прямих доказiв у зв`язку з военними дiями, стихiйним лихом, пожежами, аварiями,  катастрофами або iншими надзвичайними ситуацiями, факт роботи в перiод вiйни пiдтверджуеться показаннями не менше двох свiдкiв. Свiдками можуть бути особи,  якi знають заявника по спiльнiй з ним роботi на одному пiдприемствi,  в установi,  органiзацii (  в тому числi колгоспi) або в однiй системi  i  мають  документ  про свою роботу за час,  стосовно якого вони пiдтверджують.  Свiдками можуть бути особи, якi на той час досягли  16-ти рiчного вiку. За своi показання свiдки  несуть  вiдповiдальнiсть  у  порядку, встановленому чинним законодавством.

Статус учасника вiйни особам,  якi народилися пiсля  31  грудня 1932 року,  встановлюеться лише на пiдставi документiв  та  iнших незаперечних доказiв,  якi пiдтверджують факт роботи в перiод Великоi Вiтчизняноi  вiйни  та  вiйни  з  iмперiалiстичною  Японiею 1941-1945 рокiв. При цьому враховуеться  стаж роботи в  конкретнiй органiзацii,  на конкретнiй посадi чи за спецiальнiстю,  за  кон-
кретну заробiтну чи натуроплату.

При виникненнi спiрних питань  комiсiя  подае,    матерiали  зi своiми пропозицiями для розгляду в обласну комiсiю за ii вимогою.


Перелiк доказiв, на пiдставi яких вирiшуються питання про встановлення статусу учасника вiйни.

        1.Незаперечнi докази:

     - рiшення органiв державноi виконавчоi влади i рад;
     - судово-експертнi висновки;
     - музейнi архiви та експанати;
     - iменна зброя;
     - пам`ятники;
     - меморiальнi  комплекси;
     - данi довiдникiв;
     - енциклопедичнi данi;
     - документи вiйськових частин, з`еднань, партизанських загонiв, пiдпiльних груп.

        2. Докази, що беруться до уваги:

     - судовi рiшення, в яких мiстяться данi про роботу (службу) в  перiод   вiйни;
     - показання  свiдкiв;
     - рiшення  ветеранських органiзацiй;
     - рiшення сiльських сходiв;
     - рiшення загальних  зборiв  колгоспникiв;
     - рiшення профспiлкових органiзацiй.

 

Перелiк медалей колишнього Союзу РСР,  нагородження якими в роки Великоi Вiтчизняноi вiйни i вiйни з iмперiалiстичною Японiею дае право на встановлення статусу учасника вiйни.

        - "За вiдвагу"
        -  медаль Ушакова
        - "За бойовi заслуги"
        -  медаль Нахiмова
        - "За трудову доблесть"
        - "За трудову вiдзнаку"
        - "За оборону Ленiнграда"
        - "За оборону Москви"
        - "За оборону Одеси"
        - "За оборону Севастополя"
        - "За оборону Сталiнграда"
        - "За оборону Киева"
        - "За оборону Кавказу"
        - "За оборону Радянського Заполяр`я"
        - "За перемогу над Нiмеччиною у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 р,р."
        - "За перемогу над Японiею"
        - "За  самовiддану  працю  у  Великiй  Вiтчизнянiй  вiйнi 1941-1945 р.р."
        - "ЗО  рокiв  Перемоги  у  Великiй   Вiтчизнянiй    вiйнi 1941-1945 р.р."
        - "40  рокiв  Перемоги  у  Великiй   Вiтчизнянiй    вiйнi 1941-1945 р.р."
        - "ЗО рокiв Радянськоi Армii i флоту 1918-1948 р.р."
                                          
Орiентовний перелiк поважних причин,  що  враховуються  при  вiдсутностi необхiдних документiв заявника

        - стихiйне лихо;
        - аварii, катастрофи;
        - епiдемii, епiзоотii;
        - военнi дii;
        - загибель вiд пожежi;
        - лiквiдацii пiдприемств.

 

Орiентовний перелiк посад, спецiальностей i робiт, якi враховуються при встановленнi статусу учасника вiйни для осiб, якi народилися пiсля 31.12.1932 року.

        - пастухи, пiдпаски;
        - їздовi;
        - пiдсобнi робiтники;
        - причiплювачi;
        - няньки;                       
        - прибиральники;
        - сторожi;
        - двiрники;
        - кочегари;
        - поливальники;
        - збирачi врожаю садових i баштанних культур,  винограду,
          овочевих культур;
        - поштарi;
        - помiчники ковалiв, шевцiв;
        - помiчники трактористiв, комбайнерiв;
        - збирачi хмелю ;
        - збирачi тютюну;
        - вирощення тутового шовкопряду;
        - збирачi лiсових ягiд, шишок, жолудiв;
        - помiчники бджолярiв;
        - промислове збирання лiкарських рослин;
        - збирачi насiння коксагизу;
        - помiчники працiвникiв провiдних  професiй  у  промисло-
          востi.


Управлінням соціального захисту населення ведеться прийом та оформлення документів громадян – жертв нацистських переслідувань в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та їх спадкоємцям для отримання компенсаційних виплат від Фонду Федеративної  Республіки Німеччини  “Пам`ять, відповідальність і майбутнє”, створеного 12 серпня 2000 року, який регулює питання компенсаційних виплат жертвам рабської та примусової праці націонал-соціалізму та Австрійського фонду “Примирення, миру та співробітництва”, створеного 22 серпня 2001 року.


    Для отримання  вказаноi  компенсацiйноi  виплати  спадкоемцям необхiдно предоставити слiдуючi документи:

    - свiдоцтво про смерть особи,  яка мала право на вказану компенсацiю
    - архiвну довiдку про примусову працю
    - паспорт спадкоемця
    - свiдоцтво про народження спадкоемця
    - свiдоцтво про одруження спадкоемця
    - заповiт ( при наявностi)
    - заяви встановленого зразка (додаток 1).


    Документи для оформлення подаються на протязi шести мiсяцiв з дня смертi.


 

Прийом документiв для оформлення посвiдчення 4 категорii  потерпiлого внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи (пенсiонерам).
   

Документи, необхiднi для оформлення даного посвiдчення:

    - паспорт
    - довiдка з ЖЕК про прописку з 1986 по1993 рiк та в даний час.
    - трудова книжка
    - 1 фотографiя
    - заява ( додаток 2 )


 


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 26-08-2004
(6789 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.07 секунды и 3 запросов к БД за 0.00284 сек.
Memory usage: 809 744. Peak memory usage: 1 048 576