Фотоальбом Білої ЦерквиНовини Білої Церкви
   [x] Біла Церква
Головна
Загальна інформація про місто
Статут територіальної громади міста Біла Церква
Символіка міста
Історична довідка
Історичні пам`ятки
Дендропарк "Олександрія"
Фотогалерея
Міста побратими

Карта города Белая Церковь 2009 года


Підрозділи
Освіта
Медицина
Культура
Спорт
Сім`я та молодь
Соціальний захист
Пенсійне забезп.
Правоохоронні органи
Порядок реєстрації підприємців
Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні субсидії
Комунальні послуги та платежі
Екологія

Громадсько-політичне життя
Політичні партії і громадські організації
Національно-культурні товариства

Економіка
Економіка міста
Підприємництво
Торгівля
Ринок праці
Зовнішньо-економічна діяльність
Інвестиційні пропозиції

Новини
Новини міста
Архів новин
Офіційні новини Білої Церкви у форматі RSS version=2.00 v 2.00

Послуги сайту

Розширений пошук
Найкращі публікації
Список сторінок
Мапа сайту

Зв`язок

Рекомендувати сайт
Контакти


Біла Церква

Положення про відділ державної реєстраціі міської ради
Порядок реєстрації підприємців

 
Відділ державної реєстрації Білоцерківської міської ради Порядок державної реєстрації„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішення № _____
П`ятнадцятої сесії міської ради XXIV скликання
від 30 липня  2004 року
                                                


П О Л О Ж Е H H Я
про відділ державної pеєстpацii
міської ради

1. ЗАГАЛЬHI ПОЛОЖЕHHЯ

      1.1. Відділ  державної pеєстpацii виконкому  - це виконавчий орган міської ради, який створюється  рішенням міської ради. В своїй діяльності підпорядковується  згідно повнова-жень міській раді, виконавчому комітету міської ради, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів влади - також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
      1.2.  Відділ  створений для державної  pеєстpацii юридичних осіб незалежно від організа-ційно-правової форми,  форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.
      1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Цивільним та Господар-ськими кодексами, Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV, Законами України "Про підприємницт-во", "Про господарські товариства", Постановами Верховної ради України, указами i розпо-рядженнями Президента України, декретами, постановами i розпорядженнями  Кабінету Мі-ністрів України, розпорядженнями голови обласної деpжадміністpацiї, рішеннями міської ради, виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови.
      1.4. Положення про відділ затверджується сесією міської ради.
      1.5. Структура i штат відділу затверджується рішенням міської ради.
      1.6. Керівництво відділом здійснює державний реєстратор-начальник відділу, який при-значається i звільняється з посади міським головою за погодженням із спеціально уповнова-женим органом з питань державної реєстрації.
      1.7. Відділ  е юридичною особою, може відкривати рахунки в установах банків.
      Відділ користується печаткою, на якій відображений герб України та назва відділу.

2. ФУHКЦII ТА ЗАВДАHHЯ ВIДДIЛУ

      2.1. Відділ державної pеєстpацii займається державною  реєстрацією юридичних  осіб, не-залежно від організаційно-правової форми,  форми власності та підпорядкування, а також фі-зичних осіб-підприємців.
     2.2. До державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відноситься засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою,  а також вчинення інших  реєстрацій-них дій, які передбачені Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-зичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV,  шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
     2.3. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб  та фізичних осіб - підпри-ємців включає, зокрема:
     перевірку комплектності документів,  які подаються державному реєстратору,  та повноти відомостей,  що вказані  в  реєстраційній картці;
     перевірку документів,  які  подаються державному реєстратору на відсутність підстав для  відмови у проведенні державної реєстрації;
    внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного дер-жавного реєстру;
     оформлення і видачу  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  та виписки з Єдиного держав-ного реєстру.
     2.4. Зміни  до  установчих документів юридичної особи,  а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця   проживання   фізичної   особи   -   підприєм-ця  підлягають обов`язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до запи-сів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.
    2.5. Відокремлені  підрозділи  юридичної  особи  не  підлягають державній реєстрації.
    2.6. Представництва,  філії  іноземних   компаній   в   Україні підлягають   акредитації   на   території   України   в   порядку, встановленому законом.
    2.7. Відділ веде облік суб`єктів підприємницької діяльності, починаючи з дати pеєстpацii.
    2.8. Відділ забезпечує зберігання установчих документів.
   


3. СТРУКТУРА ВIДДIЛУ

      3.1. Відділ очолює державний реєстратор-начальник відділу, який призначається на поса-ду та звільнюється з посади міським головою за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
      3.2. Відділ має два державних реєстратора, які призначаються i звільняються з посади мі-ським головою за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
      3.3. На  посаду  державного  реєстратора  призначаються особи з вищою освітою  за  осві-тньо-кваліфікаційним  рівнем  магістра  або спеціаліста та стажем роботи за фахом на держа-вній службі не менше одного року,  або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох  років.  Державний  реєстратор  має  посвідчення  державного реєстратора та власну печатку.
      3.4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення  роботи державного  реєстратора  здійснює  виконавчий комітет Білоцерківської міської ради.
      3.5. Методологічне   та  інформаційне  забезпечення  діяльності державного реєстратора здійснює спеціально уповноважений  орган  з питань державної реєстрації.
      3.6. Відділ  безпосередньо підпорядковується міському голові.

4.  ФУHКЦII ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА-НАЧАЛЬНИКА ВIДДIЛУ

      4.1. Діяльністю відділом керує державний реєстратор-начальник відділу, який :

  • забезпечує виконання доручень міського голови, його заступників по питаннях, віднесе-них до компетенції відділу;
  • веде прийом громадян по питаннях pеєстpацii юридичних осіб та фізичних осіб - підпри-ємців;
  • здійснює контроль за роботою державних реєстраторів, розподіляє  між ними обов`язки;
  • розробляє плани робіт відділу, забезпечує їх виконання.

5. ФУHКЦII ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА

   5.1. Державний    реєстратор на території м. Біла Церква:
     - проводить державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних осіб - підприємців;
     - проводить резервування найменувань юридичних осіб;
     - передає органам  статистики,  державної  податкової   служби, Пенсійного   фонду   Укра-їни  та  фондів  соціального  страхування повідомлення та відомості  з  реєстраційних  карток  про  вчинення реєстраційних дій,  які передбачені Законом України „Про державну реєстра-цію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;
     - формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;
     - здійснює оформлення   та   видачу   свідоцтв   про   державну реєстрацію, а також їх замі-ну;
     - оформлює та  видає  виписки,  довідки  з  Єдиного  державного реєстру;
     - проводить державну реєстрацію змін до  установчих  документів юридичних  осіб  та  державну  реєстрацію  зміни  імені  або місця проживання фізичних осіб - підприємців;
     - проводить державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та державну    реєстрацію   припинення   підприємницької   діяльності фізичними особами - підприємцями;
     - звертається до суду із  заявою  про  зміну  мети  установи  у встановленому законом по-рядку.

6. ПРИПИHЕHHЯ ДIЯЛЬHОСТI ВIДДIЛУ

      6.1. Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за рішенням сесії міської ради.
      6.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється розпорядженням міського голови.
      6.3. У разі ліквідації відділу його активи повинні бути передані іншій неприбутковій ор-ганізації відповідного типу або зараховані до доходу місцевого бюджету.
 

 

Секретар ради                        В.А.Павловський 


Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 24-08-2004
(7740 прочтений)

[ Вернуться назад ]


   [x] Пошукцелую фразу
любое слово


   [x] Логин
Логин

Пароль

Проверочный код:   
Проверочный код


Не зарегистрировались? Вы можете сделать это, нажав здесь. Когда Вы зарегистрируетесь, Вы получите полный доступ ко всем разделам сайта.


Незалежне інтернет видання - ФАСТІВ


Карта сайта
Copyright © 2000 - 2019
При повному або частковому використаннi матерiалiв цього ресурсу, посилання на www.bilatserkva.info є обов`язковим.
Sitemap

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования

Powered by © PHP-Nuke released under the GNU/GPL license
Открытие страницы: 0.06 секунды и 3 запросов к БД за 0.00161 сек.
Memory usage: 809 744. Peak memory usage: 1 048 576